BOMAR - sklep rtv

KLIKNIJ! i weź kasę za swój stary telewizor!

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego BOMARRTV.PL

Regulamin obowiązujący od 25.12.2014

(Regulamin obowiazujący do 24.12.2014 znajduje się poniżej obowiązującego)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy www.bomarrtv.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez spółkę BOMAR S.C. Sebastian Szmyt, Roman Szmyt z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 74, 98-220 Zduńskiej Woli o numerze NIP Nr 829-173-36-09 Regon 101102930 zwaną dalej Sprzedawcą.
 2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pod wskazanym w ust. 1 adresem Sprzedawcy, pod adresem mailowym: bomarsc@gmail.com, jak również pod dostępnym w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godz. 10.00 do godz. 18.00 numerem telefonu: 438275198 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący).
 3. W Sklepie Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Informacje zawarte na stronie www.bomarrtv.pl nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
KORZYSTANIE ZE SKLEPU
 1. Kupujący może składać zamówienia, o których mowa w ust. 6 oraz korzystać z innych funkcjonalności Sklepu, wskazanych w ust. 18, dostępnych dla niezarejestrowanych Kupujących, podając każdorazowo dane niezbędne do ich realizacji.
 2. W celu dokonania zakupu w Sklepie Kupujący, na podstawie zamieszczonych w Sklepie informacji o towarach, dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jest zainteresowany oraz składa zamówienie na ten towar, ze wskazaniem miejsca dostawy i sposobu płatności. Kupujący może złożyć zamówienie:
  1. bez konieczności rejestracji Konta – poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje. Skuteczne złożenie zamówienia przez Kupującego w tym trybie wymaga dokonania przez niego akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia kończącego procedurę, o której mowa w zd.1, składa Sprzedawcy ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru, na warunkach opisanych w zamówieniu. Takie zamówienie jest wiążące dla Kupującego i nie może być odwołane bez zgody Sprzedawcy po wyświetleniu komunikatu potwierdzającego otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę. Nie uchybia to prawu Kupującego będącego konsumentem do odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2. telefonicznie – na numer Infolinii podany w ust. 2. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia telefonicznego, składa Sprzedawcy ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkach opisanych w zamówieniu. Takie zamówienie jest wiążące dla Kupującego i nie może być odwołane bez zgody Sprzedawcy. Nie uchybia to prawu Kupującego będącego konsumentem do odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. W odpowiedzi na zamówienie Kupującego złożone bezpośrednio w Sklepie, zgodnie z procedurą określoną w ust. 6 lit. a, jednocześnie z wyświetleniem komunikatu potwierdzającego otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, do Kupującego wysyłana jest automatyczna wiadomość e-mail z takim potwierdzeniem. Wiadomość zawierająca potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę jest wysyłana również do Kupującego, który złożył zamówienie telefoniczne, zgodnie z postanowieniami ust. 6 lit. b. Wraz z potwierdzeniem otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia telefonicznego Kupujący otrzymuje treść wiążącego go Regulaminu, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz inne informacje wymagane przepisami prawa. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę nie jest jednoznaczne z akceptacją takiego zamówienia. Sprzedawca zawiadamia Kupującego o akceptacji jego zamówienia przesyłając Kupującemu wiadomość e-mail z informacją o przekazaniu zamówienia do wysyłki. Wraz z tą wiadomością Kupujący otrzymuje treść wiążącego go Regulaminu, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz inne informacje wymagane przepisami prawa. Z chwilą przesłania takiej informacji do Kupującego między stronami dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży opisanego w zamówieniu towaru. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego przesyłając mu wiadomość e-mail z informacją o odmowie realizacji zamówienia oraz przyczynie tej odmowy. Zawiadomienie o akceptacji lub odmowie realizacji zamówienia przesyłane jest do Kupującego nie później niż w ciągu 2 dni roboczych (od poniedziałku, do piątku) od dnia jego otrzymania przez Sprzedawcę.
 4. Każde zamówienie złożone przez Kupującego, zgodnie z ust. 6, , jest rozpatrywane przez Sprzedawcę pod kątem możliwości jego realizacji, z uwagi na dostępność towarów. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, z powodu niedostępności danego towaru, Kupujący jest niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę o odmowie realizacji zamówienia, stosownie do postanowień ust. 7 powyżej. Jeżeli zamówienie będzie mogło zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, jednakże w terminie dłuższym niż wskazany w ust. 14, Sprzedawca informuje Kupującego, w terminie określonym w ust. 7 powyżej, o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej jego realizacji. W przypadku odmowy Kupującego zmiany terminu realizacji zamówienia, Sprzedawca odmawia realizacji danego zamówienia, zgodnie z postanowieniami zd. 2 powyżej.
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień na takie towary następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 6. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami ust. 7, jeżeli ilość zamawianych sztuk tego samego artykułu jest wyższa niż 10szt.
 7. Do każdego zakupu dokonanego w Sklepie wystawiana jest faktura lub paragon. Faktura lub paragon wystawiana jest w dniu udzielenia Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przekazaniu zamówienia do wysyłki, zgodnie z ust. 7.
 8. Wszystkie ceny podawane są w Sklepie w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Informacja o cenie podawana w Sklepie przy towarze jest wiążąca dla Stron od chwili otrzymania przez Kupującego informacji od Sprzedawcy o przekazaniu zamówienia do wysyłki, zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyżej. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Kupujący jest o tym informowany przez otrzymaniem ww. informacji.
 9. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za towar zamówiony w Sklepie, zgodnie z postanowieniami ust. 6, wraz z kosztami dostawy, nie później niż w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia. Przy czym Kupujący, składając zamówienie, może wybrać następujące formy płatności :
  1. płatność przy odbiorze towarów od kuriera (pobranie) - zapłata następuje gotówką kurierowi przy odbiorze zakupionych towarów ;
  2. płatność z góry za pomocą przelewu bankowego – po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail od Sprzedawcy z informacją o numerze rachunku bankowego, na którą powinien przelać należną Sprzedawcy kwotę; zamówienie jest w takim przypadku przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy;
  3. płatność z wykorzystaniem kredytu ratalnego – dostępna w odniesieniu do wybranych towarów i wyłącznie podczas składania zamówienia na te towary bezpośrednio w Sklepie, zgodnie z postanowieniami ust. 6 lit. a; dokonywana przy użyciu środków finansowych dostarczonych przez Sygma Banque pdzial w Poslce z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank), na podstawie umowy kredytowej zawartej przez Kupującego z Bankiem; Kupującemu, który wybierze tą opcję płatności, zostanie wysłany elektroniczny formularz wniosku kredytowego oraz informacje wymagane przepisami prawa; Kupujący może skorzystać z tej formy płatności pod warunkiem, że spełnia określone przez Bank warunki dla uzyskania i uruchomienia kredytu; zamówienie jest w takim przypadku przekazywane do realizacji po potwierdzeniu dokonania płatności przez Bank.
 10. Termin dostarczenia do Kupującego zakupionego przez niego towaru, liczony od dnia dojścia do skutku między Stronami umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami ust. 7, wynosi 2 dni robocze (od poniedziałku do piątku). Zakupione towary dostarczane są na koszt Kupującego, poprzez firmy kurierskie, na wskazany przez Kupującego adres, na terytorium Polski. Dostępne w odniesieniu do konkretnego towaru opcje dostawy, koszty dostawy oraz ewentualne koszty dodatkowe wskazywane są wyraźnie podczas procedury składania zamówienia przez Kupującego, o której mowa w ust. 6. W przypadku towarów wielkogabarytowych towary te są dostarczane przez przewoźnika do wskazanego w adresie Kupującego budynku mieszkalnego, bez opcji wniesienia towaru do konkretnego lokalu znajdującego się w tym budynku.
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Każdy Kupujący, bez konieczności tworzenia Konta Kupującego, może korzystać z następujących usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną:
  1. usługi pozwalającej Kupującemu na przeglądanie, na stronie Sklepu, katalogu towarów dostępnych w Sklepie oraz uzyskiwanie informacji o tych towarach;
  2. usługi umożliwiającej Kupującemu składanie zamówień na towary dostępne w Sklepie, w sposób określony w ust. 6, w celu ich nabycia w drodze umowy zawartej na odległość;
  3. usługi polegającej na udostępnieniu Kupującemu oferty kredytu ratalnego Banku, w sposób określony w ust. 13 lit. e, w celu umożliwienia Kupującemu dokonania zapłaty za nabywane w Sklepie towary przy wykorzystaniu tego kredytu;
  4. innych usług dostępnych na stronie Sklepu dla niezarejestrowanych Kupujących, w szczególności polegających na możliwości składania przez Kupującego reklamacji drogą elektroniczną.
 2. Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 15, mają charakter nieodpłatny. Ww. umowy zawierane są każdorazowo z chwilą rozpoczęcia przez Kupującego korzystania z danej funkcjonalności, na czas tego korzystania.
 3. Prawidłowe korzystanie z usług, o których mowa w ust. 15, możliwe jest wyłącznie przy pomocy komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np. Firefox, Opera, Safari lub podobną).
 4. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. korzystania z usług, o których mowa w ust. 15 w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
  2. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  4. korzystania z usług, o których mowa w ust. 15 oraz z narzędzi dostępnych w Sklepie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
  5. nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej;
 5. Sprzedawca może przeprowadzać prace konserwacyjne Sklepu. W czasie prac konserwacyjnych dostępność niektórych lub wszystkich usług i funkcjonalności Sklepu może być ograniczona częściowo lub całkowicie. Sprzedawca zobowiązuje się do powiadamiania o planowanych pracach konserwacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Sklepie, w szczególności w trakcie składania zamówień, zgodnie z ust. 6, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Sklepu.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Uwzględniając brzmienie art. 27 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) (Ustawa o prawach konsumenta), Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, odpowiednio:
  • w przypadku umowy sprzedaży towarów – od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru,
  • w przypadku umowy sprzedaży towarów, obejmującej wiele towarów, które dostarczane są osobno – od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniego z towarów,
  • w przypadku umowy o świadczenie usług – od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, na adresy wskazane w ust. 2).
 3. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy od Kupującego lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Kupujący, w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedającemu rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Po zgłoszeniu zwrotu Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną numer RMA, którego wpisanie przez Kupującego na liście przewozowym przyspieszy i usprawni procedurę zwrotu.
 7. Kupujący będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. Dotyczy to również przypadku, gdy rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą (w szczególności towary wielkogabarytowe). W takiej sytuacji koszty te mogą się okazać wysokie. Jednak, według szacunków Sprzedawcy, nie powinny one przekroczyć kwoty ok. 1000 zł.
 8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARÓW
 1. Sprzedawca nie jest gwarantem towarów prezentowanych w Sklepie. Towary te mogą posiadać gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Informacja o istnieniu gwarancji na dany towar, treść tej gwarancji, w tym termin jej obowiązywania, a także szczegółowe warunki jej realizacji, umieszczone są przy opisie tego towaru w Sklepie. Jeżeli towar objęty jest gwarancją, roszczenia z tego tytułu należy zgłaszać do serwisu gwaranta, wskazanego w załączonej do towaru karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej gwaranta. W przypadku braku wskazania w karcie gwarancyjnej serwisu, do którego należy dostarczyć wadliwy towar, towar może być dostarczony na adres Sprzedawcy podany w ust. 1. Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz opisu usterki. W razie nie dostarczenia wymienionych dokumentów Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia takiego towaru w ramach pomocy przy zgłaszaniu reklamacji do gwaranta.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu rzeczy bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, zgodnie z postanowieniami art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. W przypadku umowy zawartej, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przez Kupującego niebędącego konsumentem wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy.
 3. W przypadku dochodzenia przez Kupującego roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy, zobowiązany jest on dostarczyć wadliwe rzeczy na koszt Sprzedawcy, na adres Sprzedawcy lub inny adres podany przez Sprzedawcę po zgłoszeniu przez Kupującego reklamacji z tego tytułu. Jeżeli natomiast, ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
ZGŁASZANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI
 1. Każdy Kupujący jest uprawniony do złożenia Sprzedawcy reklamacji, w szczególności reklamacji z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, dotyczących nieprawidłowości w działaniu Sklepu czy też sposobu lub jakości świadczenia przez Sprzedawcę usług, o których mowa w ust. 15.
 2. Kupujący może złożyć reklamację w formie elektronicznej – za pośrednictwem formularza zgłoszenia reklamacji dostępnego na stronie Sklepu lub na Koncie Kupującego, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres, o którym mowa w ust. 2 bądź pocztą, na adres Sprzedawcy podany w ust.1.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia przez Kupującego, powiadamiając Kupującego o sposobie załatwienia reklamacji.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Kupujący podaje dane osobowe niezbędne Sprzedawcy do świadczenia usług, o których mowa w ust. 15, a także do wykonania zawartej przez strony umowy sprzedaży, a w szczególności imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres mailowy, numer telefonu kontaktowego. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celach wskazanych w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wyrażenia na to zgody przez Kupującego dane te mogą być również przetwarzane w celach marketingowych – wysyłania do Kupującego przez Sprzedawcę informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Kupujący ma prawo dostępu do treści podanych przez niego danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, zgodnie z przepisami ww. ustawy.
 3. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu, chyba że Sprzedawca wskazał późniejszy termin wejścia w życie nowego Regulaminu. Postanowienie zdania poprzedzającego nie ma zastosowania do Klienta posiadającego utworzone Konto, który przed upływem 7 dni od dnia powiadomienia przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu, wypowiedział umowę o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 16. W przypadku dokonania przez Kupującego wypowiedzenia, o którym mowa w zd. 2, umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 16 ulega rozwiązaniu z upływem ww. terminu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych, zgodnie z postanowieniami ust. 6, przed wejściem w życie zmian. Zamówienia te będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 4. Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem: http://www.bomarrtv.pl/regulamin.html. Regulamin, w brzmieniu obowiązującym Kupującego, może być również przesłany nieodpłatnie Kupującemu, na każde jego żądanie, w formie pisemnej lub elektronicznej.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Sprzedawcę, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności z mediacji prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu oraz procedurze rozpatrywania sporu, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Kupujący będący konsumentem może również skorzystać z pomocy właściwego miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.
 6. Regulamin wchodzi w życie dn. 25.12.2014 r.
Formularz odstąpienia od Umowy

Regulamin obowiązujący do 24.12.2014

§ 1. Informacja o sprzedawcy

 1. Sprzedającym jest BOMAR S.C. Sebastian Szmyt, Roman Szmyt z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 74, 98-220 Zduńska Wola, NIP Nr 829-173-36-09 Regon 101102930 będący jednocześnie właścicielem sklepu www.bomarrtv.pl.
 2. www.bomarrtv.pl to sklep gdzie szybko i bezpiecznie można kupić artykuły AGD, RTV, komputery i multimedia.
 3. Spółka Cywilna BOMAR (zwana w dalszej części „Sklepem Internetowym”) prowadzi sprzedaż towarów jedynie w formie wysyłkowej.
 4. Wszelkie uwagi związane z obsługą lub w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt:
  E-mail: bomarsc@gmail.com
  Telefon: 438275198

§ 2. Informacja o warunkach sprzedaży i zawarcie umowy przez Internet

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.bomarrtv.pl i oferuje za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w bazie „Sklepu Internetowego”.
 2. Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24(dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.bomarrtv.pl
 4. Klient na w/w stronie internetowej, składa zamówienie, wskazując na produkt opisany na stronie w chwili składania zamówienia, jako "DOSTĘPNY", którym jest zainteresowany przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia.
 5. W zamówieniu klient wskazuje:
  1. zamawiane produkty wpisując w okienku ilość sztuk danego produktu,
  2. dane niezbędne do wystawienia faktury VAT,
  3. numer telefonu kontaktowego do Klienta,
  4. adres E-mail do potwierdzenia rejestracji zamówienia,
 6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
  1. koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia za wyjątkiem opcji odbioru osobistego.
 7. Po złożeniu zamówienia, Sklep Internetowy przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem BOMAR S.C o przyjęciu oferty, o której mowa w § 2 ust. 5 niniejszego regulaminu.
 8. Po przesłaniu przez BOMAR S.C potwierdzenia zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail, Klient w korespondencji zwrotnej potwierdza zamówienie oraz wskazuje:
  1. adres na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony,
  2. wybiera sposób dostawy,
  3. wybiera sposób płatności,
  4. potwierdza dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 9. Jeżeli Klient nie potwierdzi zamówienia o czym mowa w § 2 ust 8 niniejszego regulaminu do 48 godzin od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od BOMAR S.C. jego realizacji.
 10. W przypadku braku w Magazynie zamówionych produktów lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także jeśli zakup ich od dostawców BOMAR S.C. nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, BOMAR S.C. poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
  1. W związku z zaistniałą sytuacją wymienioną w § 2 ust 10 niniejszego regulaminu, jeśli Klient dokonał zapłaty za zamówione produkty, BOMAR S.C. zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w sposób wskazany przez klienta.
 11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep Internetowy może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep Internetowy będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia),
  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep Internetowy będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),
  3. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie,
 12. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sklep Internetowy wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji całości bądź części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze.
  1. W przypadku rezygnacji w części lub w całości z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana, BOMAR S.C. zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w sposób wskazany przez klienta.

§ 3. Informacje dotyczące oferty i cen produktu

 1. Wszystkie produkty oferowane przez BOMAR S.C. w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Przy każdym produkcie przedstawionym na stronach www.bomarrtv.pl, znajduje się podstawowy opis towaru, nazwa , oznaczenie producenta, cena itp.
 3. Ceny Sklepu Internetowego zamieszczone przy produkcie są cenami brutto i zawierają:
  1. podatek VAT i podawane są w złotych polskich,
  2. koszty gospodarowania odpadami (KGO) w rozumieniu art. 25 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 Dz .U. z 2005r., nr 180, poz. 1495 ze zm ,
  3. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki,
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia.
 5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 4. Metody płatności

 1. Zapłata przy odbiorze - Zapłata za zamawiany towar wraz z kosztami wysyłki następuje w momencie dostarczenia towaru. Jest to płatność gotówkowa przekazywana kurierowi przy odbiorze towaru.
 2. Przelewem – Dokonanie przelewu za zamówiony towar wraz z kosztami wysyłki następuje przed realizacją zamówienia(przed przekazaniem wysyłki do spedytora). Zaksięgowanie środków finansowych jest wymagane do realizacji zamówienia, potwierdzenie zaksięgowania środków zostanie wysłane pocztą e-mail.
  Dane niezbędne do dokonania przelewu na konto BOMAR S.C..
  Odbiorca: BOMAR S.C.
  Numer konta: 86 1020 3437 0000 1302 0134 6949
  Bank: PKO BP
  Tytułem: Numer Zamówienia
 3. Płatność ratalna- Jest jedną z form płatności proponowaną przez sklep BOMARRTV.PL, jest to kredyt ratalny oferowany przez Getin Noble Bank, Sygma Banque Societe Anonyme Oddział w Polsce, Żagiel.
  1. w przypadku gdy Klient zdecyduje się na zakup ratalny, na podany adres e-mail zostaną przesłane niezbędne formularze wniosków,
  2. w przypadku wyboru zapłaty ratalnej, realizacja zamówienia następuje po pozytywnej weryfikacji Klienta przez bank i zawarciu umowy kredytowej pomiędzy bankiem a Klientem oraz przelaniu pełnej kwoty za zamówiony towar wraz z kosztami wysyłki na konto BOMAR S.C.,
  3. może się zdarzyć, że weryfikacja wypadnie negatywnie i wniosek Klienta zostanie odrzucony przez bank, w takim przypadku proponujemy Klientowi złożenie zamówienia z inną formą płatności,

§ 5. Koszty i sposoby dostawy zamówionych produktów

 1. Koszty związane z dostarczeniem zakupionych towarów naliczane są automatycznie i podane zostaną w osobnym emailu w zależności od gabarytów wybranego towaru.
 2. Koszt dostawy uzależniony jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem) bądź przedziału wagowego w jakim mieszczą się wybrane produkty.
 3. Ceny przesyłki przy płatnościach przelewem, za pobraniem lub przy opcji na raty są stałe, zawierają VAT.
 4. Standardowy termin doręczenia wynosi od 1 do 3 dni roboczych od momentu wysłania. Maksymalna waga wysyłanego sprzętu to 50 kg.
 5. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem Firm kurierskich UPS Polska Sp. z.o.o. oraz DHL Polska lub przez wskazanego przez Klienta operatora.
  1. zamówiony towar można również odebrać osobiście w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny odbioru - odbiór osobisty towaru zakupionego w Sklepie internetowym nie powoduje utraty prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni.
 6. W przypadku nieobecności Klienta, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna.(koszty te ponosi Kupujący).
  1. w przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu BOMARRTV.PL. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).
  2. w przypadku wyboru opcji "płatne przy odbiorze" i nieodebraniu przesyłki, BOMAR S.C. ma prawo zażądać zwrotu kosztów na pokrycie usługi transportu/wysyłki zamówionego towaru.
 7. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera. Jest to możliwe po podpisaniu listu przewozowego.
 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania, następnie podpisany protokół przesłać do BOMAR S.C.

§ 6. Realizacja zamówienia

 1. Sklep Internetowy zobowiązuje się wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie do trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
 2. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu przez Klienta zamówienia i uzależniona jest od wyboru przez Klienta sposobu płatności wymienionego w § 4 niniejszego regulaminu.
  1. w przypadku wybrania opcji „płatne przy odbiorze” realizacja zamówienia następuje w ciągu 24 godzin jeśli nie są to dni wolne od pracy.
  2. Przy płatnościach wymienionych w § 4 ust 2 i 3 niniejszego regulaminu realizacja następuje od momentu zaksięgowania środków.
 3. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§ 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Zamawiający będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy w okresie 10 dni od dnia odebrania zamówionego towaru bez podania przyczyny.
 2. Zwracany towar zostanie przyjęty, gdy:
  1. towar zostanie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od momentu otrzymania towaru.
  2. do towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz instrukcję obsługi, kartą gwarancyjną wraz z załączonym wyposażeniem.
 3. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy koszty przesyłki zwracanego produktu pokrywa Konsument. W tym wypadku Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych przez klienta za pobraniem. Zwrotowi podlega jedynie towar.
 4. W przypadku uznania odstąpienia od umowy Sklep Internetowy gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru podanej na paragonie/fakturze zakupu oraz zwrot kosztów przesyłki towaru od Sprzedającego do klienta. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od momentu otrzymania przez spółkę przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 6. Zwracany towar należy przesłać na adres BOMAR S.C., ul Łaska 74, 98-220 Zduńska Wola.

§ 8. Gwarancja

 1. Oferowane przez nas produkty posiadają gwarancję producenta, importera obowiązującą na terenie Polski.
 2. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na karcie gwarancyjnej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 3. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

§ 9. Niezgodność towaru z umową lub reklamacje

 1. Klient ma prawo do wyboru sposobu reklamacji, z tytułu gwarancji lub z tytułu niezgodności towaru z umową.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji i może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego.
 3. Niezgodność towaru z umową - dająca konsumentowi prawo żądania wymiany na nowy, bądź naprawy zakupionego towaru, który nie jest zgodny z opisem podanym przez sprzedającego.
 4. Niezgodność towaru z umową dotyczy umowy kupna-sprzedaży zawartej tylko pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem. Kupujący może zakwestionować zgodność towaru z umową w okresie dwóch lat od wydania zakupionej rzeczy, przy czym musi zgłosić to sprzedającemu w okresie 2 miesięcy od zauważenia usterki.
 5. Konsument ma prawo do:
  1. żądania nieodpłatnej naprawy towaru,
  2. żądania nieodpłatnej wymiany towaru na nowy,
  3. chyba, że jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.
 6. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy rozpatrzył reklamację jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji (wzór formularza reklamacyjnego znajduje się poniżej paragrafu).
 7. Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni od dostarczenia mu reklamowanego produktu ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji wraz z udokumentowanymi kosztami odesłania przesyłki do Sprzedawcy. Warunkiem zwrotu wartości reklamowanego towaru i kosztów jego odesłania jest podanie w jaki sposób ma to nastąpić.

§ 10. Ochrona danych osobowych

 1. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym www.bomarrtv.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym.
 3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. Administratorem danych osobowych Klienta jest BOMAR S.C., z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 74, 98-220 Zduńska Wola który nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta. Zgodne z ww. ustawą, zamawiający Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem (11.02.2013r.)
 2. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.bomarrtv.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu
 4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zwrotu należności bezpośrednio Klientowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego, przy użyciu którego nastąpiła płatność na rzecz Sklepu Internetowego.

§ 12. Podstawa prawna

Podstawa prawna udostępniania powyższych informacji przez sprzedawcę internetowego to:

 • Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (dz.u. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (dz.u. nr 22, poz. 271 ze zm.)
 • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (dz.u. nr 141, poz. 1176 ze zm.)
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (dz.u. nr 133, poz. 883 ze zm.)
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (dz.u. nr 173, poz. 1807 ze zm.)
 • Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005 (dz .u. z 2005r., nr 180, poz. 1495 ze zm.)
Znajdź towar

Copyrights © 2007 - 2022 BOMAR S.C., ModułyRtv.pl
Valid XHTML 1.1!
Usługi internetowe Sieradz - pozycjonowanie, projektowanie stron